OZNAM 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ - ŠKOLSKÝ ROK: 2018 - 2019

Riaditeľka MŠ, Na výhone 1846/38C, Borský Mikuláš oznamuje rodičom, že v dňoch od 2.mája 2018 do 31.mája 2018, si rodič/zákonný zástupca môže vyzdvihnúť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 v pracoviskách MŠ, v pracovných dňoch počas prevádzky alebo v elektronickej forme z webstránky MŠ www.msborskymikulas.webnode.sk . Vyplnenú a potvrdenú žiadosť odovzdá rodič/zákonný zástupca osobne proti podpisu v niektorom  pracovísk MŠ  od 2. mája 2018 do 31. mája 2018.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do MŠ budú na základe žiadosti rodičov/zákonných zástupcov prijímať:

- prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti, ktoré dovŕšili tri roky veku k 1.9.2018,

- deti 2,5 ročné podľa voľnej kapacity MŠ.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú odovzdávať v mesiaci jún 2018. Termín a miesto odovzdávania bude oznámený.

Žiadosť o prijatie 2018 - 2019.docx (20516)

 

O Z N A M

PREVÁDZKA V MŠ POČAS LETNÝCH MESIACOV JÚL 2018 - AUGUST 2018

Riaditeľka MŠ Na výhone 1846/8C, Borský Mikuláš oznamuje rodičom, že prevádzka v MŠ bude v dňoch od 2. júla 2018 do31. júla 2018 v MŠ Na výhone 1846/38C v bežnom režime. Rodič/zákonný zástupca prihlási dieťa 

na pobyt záväzne do zoznamu v mesiaci jún 2018 v príslušnom pracovisku MŠ, ktoré dieťa bežne navštevuje.

V dňoch 1. augusta 2018 do 31. augusta 2018 bude prevádzka v MŠ         vo všetkých pracoviskách prerušená. 

 

 

 

 

 

KARNEVAL - POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodičom, ktorí prispeli do tomboly na KARNEVAL:

pani Ruchovanská, pani Maderičová, pani Kubincová, pani Ferenčíková.

 

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príprave a realizácii Plesu rodičov a priateľov MŠ, ktorý sa konal dňa 20. januára 2018.

 

POĎAKOVANIE

Materská škola ďakuje pani Ing. Adriáne Francovej za vypracovanie návrhu na výsadbu záhrady v pracovisku Na výhone.