O Z N A M

    Žiadame rodičov, aby rodičovský príspevok za mesiac december 2018 uhradili do 10.12.2018, z dôvodu účtovnej závierky kalendárneho roka, v sume prislúchajúcej danému veku dieťaťa. Ak pošlete príspevok oneskorene, finančné prostriedky nebudú poukázané MŠ. Zároveň žiadame, aby ste príspevok                za mesiac január 2019 neposielali v decembri 2018, ale až od 2.1.2019      do 10.1.2019.

POZNÁMKA:

Alikvotná čiastka z poplatku RP sa vzťahuje na obdobie prevádzky MŠ v letných mesiacoch (júl, august). Uvedené v Školskom poriadku, kapitola 7.

                                            Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 

 

F O T O G R A F O V A N I E   D E T Í

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 9.11.2018 (piatok) sa budú deti fotogtafovať. Téma fotografovania: Vianoce. Je vhodné  obliecť deti primerane k téme fotografovania. Do MŠ môžete priviesť deti oblečené a obuté  na fografovanie,        a potom sa prezlečú do bežného oblečenia. 

Ďakujeme za spoluprácu.