Odhlasovanie zo stravy

Z iniciatívy rodičov detí MŠ Borský Mikuláš adresovala RŠ pri MŠ Borský Mikuláš žiadosť o prehodnotenie termínov odhlasovania detí zo stravy riaditeľke ZŠ Borský Mikuláš.Riaditeľka ZŠ  Borský Mikuláš súhlasí s návrhom odhlasovania detí do 7:00 hodiny len SMS správou, pretože vedúca ŠJ v tomto čase vydáva potraviny a preberá dodaný tovar.  Úplné znenie stanoviska je k nahliadnutiu u predsedu RŠ pri MŠ Borský Mikuláš alebo u riaditeľky MŠ Borský Mikuláš.
Odlasovanie zo stravy podľa tejto zmeny je možné od 3. apríla 2017.
SMS 0948 668 366