STRAVOVANIE

OZNAM - ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Odhlasovanie zo stravy:

1. Odhlasovanie stravníkov zo stravy je možné najneskôr deň vopred do 14:00 hodiny priamo u vedúcej ŠJ, alebo na tel. čísle 034/6595113.

2. do 16:00 hodiny v pracovné dni, v nedeľu do 19:00 hodiny SMS správou na tel. čísle 0948 668 366 v tvare:

MŠ Výhon, meno a priezvisko dieťaťa, deň - dni odhlásenia

MŠ Dereš, meno a priezvisko dieťaťa, deň - dni odhlásenia

3. V prípade nedhlásenia stravy má stravníkk MŠ nárok na výdaj desiatej, obeda a olovrantu do vlastného obedára na pracovisku MŠ, ktoré dieťa navštevuje.

4. Za neodobratú alebo včas neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

5. Definitívne odhlásenie stravníka zo stravy je možné zrealizovať prostredníctvom žiadosti Odhlásenie zo stravy, ktorá je k dispozícii na webovom sídle ZŠ alebo u vedúcej ŠJ.

Výdaj stravy pre stravníkov je nasledovný:

MŠ: desiata 9:00 - 9:20       obed 11:30 - 12:00      olovrant 14:30 - 15:00

V prípade choroby dieťaťa je možné si stravu vyzdvihnúť do vlastného obedára na príslušnom pracovisku MŠ, ktoré dieťaťa navštevuje v čase od 12:00 do 12:30 hodiny.